Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van opdrachten Kode4.nl

 

1  Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor te verlenen diensten, tussen Kode4.nl en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 

2  Grondslag offertes

Offertes van Kode4.nl zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van te verlenen diensten heeft verstrekt. Kode4.nl zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft een karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 

3  Bedenktijd offertes

Kode4.nl hanteert na ondertekening van de offerte een bedenktermijn van 2 weken. 

 

4  Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Kode4.nl nodig heeft.

Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Kode4.nl betrokken zullen zijn. Kode4.nl zal vragen van de opdrachtgever binnen 1 week beantwoorden, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt met de opdrachtgever.

 

5  Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Kode4.nl geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

 

6  Personeel

Kode4.nl kan in overleg met de opdrachtgever de inzet van de medewerker(s) wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen. Een wijziging van medewerker(s) kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Kode4.nl plaatsvinden. In geval van ziekte van een medewerker van Kode4.nl wordt in overleg met de opdrachtgever kwalitatief gelijkwaardige vervanging geregeld of worden activiteiten in een later stadium opnieuw ingepland.

 

7  Tarieven en kosten van de opdracht

De tarieven en de daarop gebaseerde kostenraming in de offerte zijn inclusief secretariaatskosten en reistijd, tenzij anders is aangegeven. Reis- en verblijfskosten en andere opdracht-gebonden kosten worden afzonderlijk berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Kode4.nl noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

 

8  Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Kode4.nl met een beroep op de onzekerheids-exceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie). Bij annulering korter dan 1 week voor een bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de kosten voor de afgesproken bijeenkomst te voldoen. Bij annulering tussen 7 en 14 dagen voor de bijeenkomst wordt 50% van de kosten in rekening gebracht tenzij een nieuwe datum voor de betreffende bijeenkomst wordt overeengekomen.

 

9  Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzingen. Indien de tussentijdse wijzigingen het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal Kode4.nl dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Kode4.nl de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 

10  Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Kode4.nl worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Kode4.nl verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Kode4.nl kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoelang de doorloop-tijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Kode4.nl hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

 

11  Tussentijdse wijzigingen van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Kode4.nl vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Kode4.nl mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Kode4.nl behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichtte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval één van de beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

 

12  Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Kode4.nl. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Kode4.nl. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie voorzover passend binnen het doel van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

13  Vertrouwelijkheid

Kode4.nl is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Kode4.nl zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder
toestemming van Kode4.nl aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Kode4.nl, haar werkwijze en dergelijke, dan wel de rapportage ter beschikking stellen.

 

14  Aansprakelijkheid

Kode4.nl is aansprakelijk voor tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Kode4.nl van de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij de dienstverlening in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Kode4.nl voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprake-lijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

 

15  Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederland recht van toepassing.

 

16  Klachtenprocedure

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij: Kode4.nl, Utrechtseweg 37 – 1213 TL Hilversum. De ontvangst van de klacht wordt door Kode4.nl schriftelijk bevestigd aan de indiener. Binnen twee weken volgt een schriftelijke reactie op de ingediende klacht.

 

17  Geschillenregeling

In afwijking van de wettelijk regels voor de bevoegdheden van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de opdrachtgever en Kode4.nl, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Zutphen. Kode4.nl blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Kode4.nl

Dieren, juni 2018