Privacy Verklaring

Kode4.nl neemt privacy serieus.

Datum laatste wijziging: 25 mei 2018 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt worden, met welk doel dit gedaan wordt en hoe Kode4.nl ervoor zorgt dat deze persoonsgegevens goed beveiligd zijn. 

 

Privacybeleid 

Kode4.nl verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. De persoonsgegevens van relaties en klanten zijn bij ons veilig. Daarbij wordt voldaan aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Kode4.nl wil veilig en adequaat met persoonsgegevens omgaan, op zo’n manier dat de klanten en relaties van Kode4.nl goed worden bediend, dat Kode4.nl een goede relatie onderhoud met haar contacten en dat gegevens binnen de wettelijke bepaling worden bewaard. 

 

Persoonsgegevens en doel verwerking 

Kode4.nl gebruikt persoonsgegevens alleen als dat nodig is voor de werkzaamheden, in opdrachten voor klanten en om een goed contact te houden met relaties. Kode4.nl gebruikt persoonlijke gegevens maar verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de AVG). Desalniettemin, voor de betreffende personen kunnen dit gevoelige gegevens zijn en daarom neemt Kode4.nl dit beleid serieus. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Kode4.nl verwerkt: 

 • Voor- en achternaam; 
 • Geslacht; 
 • Adresgegevens; 
 • Telefoonnummer(s); 
 • E-mailadressen; 
 • IP-adres; 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch; 
 • Locatiegegevens. 

 

De website van Kode4.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Kode4.nl kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Kode4.nl raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

 

Kode4.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslag: 

 • Het uitvoeren van de opdracht; 
 • Het afhandelen van uw betaling; 
 • Het verzenden van een nieuwsbrief, uitnodiging, zomerkaart, nieuwjaarsattentie en/of brochure; 
 • Het informeren over wijzigingen van diensten en producten van Kode4.nl; 
 • Het verwerken van persoonsgegevens wanneer Kode4.nl hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Kode4.nl nodig heeft voor de belastingaangifte. 

 

Beveiligen en bewaren 

Kode4.nl neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend digitaal bewaard zolang als dat naar het oordeel van Kode4.nl naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft. Dit, tenzij u heeft verzocht de gegevens te verwijderen. 

 

Derden 

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies 

Kode4.nl gebruikt alleen technische, functionele cookies. Daarnaast worden er ook analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Kode4.nl gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Kode4.nl hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Informatie en rechten 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan Kode4.nl vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen. 

Wilt u gebruik maken van (één van) deze rechten of heeft u vragen over hoe Kode4.nl omgaat met privacy en persoonsgegevens? Dan kunt u altijd contact opnemen met Kode4.nl via info@kode4.nl. Mocht u er samen met Kode4.nl onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Aanpassen privacyverklaring 

Kode4.nl behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatst Kode4.nl eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgt Kode4.nl voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Tevens geeft Kode4.nl aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd. 

Dieren, mei 2018